Estatuts

ESTATUTS DE L’ASSOCIACIÓ
GENERALITATS

Article 1. Denominació

Amb la denominació Associació Andorrana de la Tartamudesa i d'altres trastorns de la parla, abreujadament (TTM-ANDORRA), es constitueix una associació sense ànim de lucre, que regula les seves activitats d’acord amb la Llei qualificada d'associacions, del 29 de desembre del 2000; pel Reglament del Registre d’Associacions, de l'1 d'agost del 2001, aprovat per Decret de l'1 d'agost del 2001; pels presents Estatuts així com pels acords vàlidament adoptats pels seus òrgans.


Article 2. Domicili social

L'associació té el domicili social al Principat d'Andorra, a la carretera dels Vilars número 19, Edifici "Tamariu", planta baixa, porta primera, parròquia d'Escaldes Engordany.

L'associació pot traslladar la seu social per acord de l'Assemblea General.


Article 3. Objecte social

L'associació té per objecte:

 • Prevenir i evitar, mitjançant programes de detecció i actuació precoç a les escoles, que els nens amb risc mig o elevat pateixin els efectes de la tartamudesa i/o d'altres trastorns de la parla;
 • Conscienciar als professionals i a l'Administració, així com a la societat en general, de les greus característiques i conseqüències de la tartamudesa i dels altres trastorns de la parla;
 • Contactar amb els professionals de la Salut i de l'Educació per informar-los i ajudar-los perquè sàpiguen respondre adequadament a les necessitats de les persones tartamudes o que pateixen altres trastorns de la parla de totes les edats;
 • Establir comunicació amb professionals per incentivar el desenvolupament d'enfocaments interdisciplinaris per a la prevenció i tractament de la tartamudesa i dels altres trastorns de la parla;
 • Millorar la qualitat de vida de les persones que pateixen aquestes disfuncions;
 • Sensibilitzar els poders públics perquè la llei no discrimini a les persones tartamudes o amb altres trastorns de la parla i siguin partícips de la discriminació positiva;
 • fomentar campanyes de conscienciació pública en mitjans de comunicació;
 • interaccionar amb altres Fundacions, Grups, Associacions de tartamudesa internacionals, etc.;
 • promoure congressos, seminaris, actes, etc. sobre tartamudesa i altres trastorns de la parla;
 • fomentar projectes d'investigació sobre la tartamudesa i altres trastorns de la parla;
 • crear, mantenir i actualitzar una pàgina web i/o altres mitjans telemàtics de difusió i suport per l'associació i els seus objectius;

L'associació podrà dur a terme totes les activitats lícites adequades a l'objecte social que serveixin per assolir les finalitats estatutàries, d'acord, en cada cas, amb els requisits i les condicions que estableixi l'ordenament jurídic vigent.

En queda exclòs tot ànim de lucre.


Article 4. Durada

L'associació es constitueix per una durada indefinida, sense perjudici que l'Assemblea General pugui decidir la seva dissolució.

ELS SOCIS

Article 5. Condicions d'admissió dels socis

1. Poden formar part de l'associació totes les persones físiques i jurídiques que, de manera lliure i voluntària, tinguin interès en les seves finalitats.

2. Les sol·licituds d'admissió s'han d’adreçar a la Junta Directiva mitjançant el correu electrònic de l'associació, que verificarà que es compleixin els requisits d'admissió, les donarà d'alta i ho comunicarà en l'Assemblea General més immediata.

3. Hi ha tres tipus de socis:

 • Soci fundador: és aquella persona física que ha contribuït d’una manera significativa a la seva fundació. Els socis fundadors satisfan les quotes corresponents;
 • Soci numerari: són els actius i ordinaris que satisfan les quotes corresponents;
 • Soci honorari: són persones físiques que per mèrits, serveis rellevants o donatius o subvencions a l'Associació, siguin mereixedors de tal distinció per acord de la Junta Directiva.

Article 6. Causes de baixa dels socis

Els membres tenen dret a separar-se de l'associació i no poden ser obligats a romandre-hi en contra de la seva voluntat.

En qualsevol cas, la condició de membre es perd en els casos següents:

 • Que ho decideixi la persona interessada, que ha de comunicar per escrit la seva decisió a la Junta Directiva de l'Associació;
 • No satisfer les quotes fixades;
 • No complir les obligacions estatutàries;
 • Per acord de l’Assemblea General.

Article 7. Règim jurídic

I. Drets dels socis

Els membres de l'associació tenen dret a:

 • Assistir i a participar a les assemblees generals personalment.
 • Votar en els altres òrgans de l’associació de què formin part.
 • Ser elegibles per als òrgans de govern.
 • Ser informats de les activitats de l'associació i a prendre-hi part.
 • Ser informats del funcionament de l'associació i, especialment, de les decisions dels òrgans de govern, de l'estat de comptes i de les relacions de l'associació amb els poders públics i amb tercers. Aquest dret es pot exercir sol·licitant la informació corresponent a la Junta Directiva o als altres òrgans estatutaris de govern i, si escau, fent preguntes a les assemblees generals.
 • Separar-se de l'associació. Si la persona que se separa consta al Registre com a membre fundador, pot sol·licitar al Registre l’anotació de la seva separació.
 • Els socis que hagin fet constar a l'acta el seu vot contrari a un acord i els que no hagin assistit a la reunió on es va prendre i no hagin delegat el seu vot, poden impugnar-lo judicialment si és contrari a aquesta Llei o als Estatuts de l'associació, o si beneficia uns socis o tercers en perjudici d'uns altres socis o dels interessos de l'associació, en el termini dels trenta dies següents d'haver-lo aprovat.
 • Els socis que hagin impugnat un acord poden sol·licitar al Registre l'anotació marginal de la impugnació.

II. Deures dels socis

Els membres de l’associació tenen els deures següents:

 • Ser lleials als objectius i a les finalitats de l'associació i participar activament per assolir-los.
 • Contribuir al sosteniment de l’associació amb el pagament de quotes, derrames i altres aportacions econòmiques fixades pels estatus i aprovades d'acord amb aquests.
 • Complir la resta d'obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.
 • Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l'associació.

Article 8. Règim disciplinari

Els incompliments per part dels membres de l'Assemblea vers els Estatuts, els deures que aquests els imposin, així com per les actuacions contràries a dret, poden ser qualificats com a infraccions lleus, greus o molt greus.


I. Infraccions

Són infraccions lleus:

 • Ocasionar o ser responsable de perjudicis lleus en el patrimoni o en el bon nom de l'associació.
 • Que els membres de la Junta Directiva no assisteixin a les reunions sense cap causa justificada.
 • En general, l'incompliment de qualsevol precepte d’aquests Estatuts, sempre que no provoqui un perjudici per a l'associació o per als seus associats o que la infracció no hagi estat qualificada de greu o molt greu.

Són infraccions greus:

 • No respectar o complir de forma deliberada els acords adoptats vàlidament pels òrgans de l'associació.
 • Provocar, per acció o per omissió, perjudicis greus en el patrimoni o en el bon nom de l'associació.
 • No abonar qualsevol derrama o quota extraordinària acordada vàlidament per l'òrgan competent, en el moment en què es requereixi.
 • L'incompliment de qualsevol precepte d’aquests Estatuts si provoca un perjudici per a l'associació o per a qualsevol dels associats, excepte si la infracció ha estat qualificada de lleu o molt greu.

Són infraccions molt greus:

 • Posar en perill o provocar, per negligència o mala fe, perjudicis molt greus en el patrimoni o en el bon nom de l'associació.
 • Actuar en l'exercici de l'activitat professional de forma deslleial envers l'associació o qualsevol dels seus membres.

La reincidència en dues infraccions lleus pot comportar que l’òrgan competent qualifiqui de greu el fet infractor.


II. Sancions

1. D'acord amb els principis d'adequació i proporcionalitat, les sancions que poden imposar-se als membres de l'associació per les infraccions comeses són les següents:

 • Per infraccions lleus: avís, amonestació.
 • Per infraccions greus: suspensió temporal de la condició de membre de l'associació per un termini de 6 mesos.
 • Per infraccions molt greus: baixa definitiva de la condició de membre de l'associació.

2. L'avís o amonestació consisteix en un escrit dirigit a la personaindicant els punts que ha infringit i requerint-li per corregir un comportament no adequat i la reincidència.

3. L'aplicació i la duració de la baixa temporal es fixaran d'acord amb la gravetat de la infracció, i comportarà la suspensió temporal de l'exercici dels drets i deures com a membre de l'Associació, així com de l'exercici dels càrrecs que hi pogués complir.

4. La baixa definitiva de la condició de membre de l'Associació només es pot aplicar en el cas que se l'hagi sancionat prèviament amb un mínim de dues baixes temporals.


III. Procediment sancionador

1. L'òrgan competent per instruir els expedients sancionadors el forma un membre de la Junta Directiva escollit per la mateixa Junta Directiva.

2. La incoació dels expedients sancionadors es pot iniciar d’ofici per l'òrgan instructor o a instància de qualsevol membre de l'associació.

3. Quan s'incoï un expedient sancionador, s’ha de comunicar mitjançant una carta certificada amb avís de recepció al soci de l'associació subjecte de l’expedient, per informar-lo de les presumptes infraccions que hagi pogut cometre i de les sancions que comporten.

Tanmateix, se li ha de concedir un termini no inferior a 15 dies perquè pugui ser escoltat i perquè proposi les al·legacions que consideri pertinents.

El presumpte infractor ha de manifestar les al·legacions per escrit i adreçar-les a la Junta Directiva de l’associació mitjançant una carta certificada amb avís de recepció i dins del termini establert, que no pot ser inferior a set dies.

Quan la Junta Directiva rebi les al·legacions, les ha de trametre a l'òrgan instructor el qual, en un termini mínim de 15 dies i un màxim d’un mes des de la data de recepció de l'escrit d'al·legacions, ha de decidir si arxiva definitivament l'expedient sancionador o si, en cas contrari, les actuacions s'eleven a proposta de resolució o sanció.

La decisió de l'òrgan instructor, tant en un sentit com en un altre, s'ha de notificar per carta certificada amb avís de recepció al soci subjecte de l'expedient en el termini màxim d'una setmana.

La proposta de sanció ha de ser motivada i ha de contenir com a mínim els aspectes següents:

 • Els fets objecte de l'expedient sancionador.
 • El tipus d'infracció que comporten dits fets.
 • El responsable o l'autor de la/les infracció/ns.
 • La sanció que l'òrgan instructor proposa per al responsable o per a l'autor de la/les infracció/ns.

8. Quan s'hagi establert la proposta de sanció i s'hagi notificat al soci subjecte de l'expedient sancionador, s'ha de convocar l'Assemblea General que per majoria simple ha de decidir sobre la procedència o la improcedència de la sanció proposada i, en conseqüència, si s'ha de sancionar.

9. La resolució de l'expedient sancionador s'ha de notificar a la persona interessada mitjançant una carta certificada amb avís de recepció i en el termini màxim d'una setmana des que l'Assemblea General ha pres l'acord corresponent.

10. Sense perjudici dels recursos judicials que escaiguin, el soci sancionat té dret a recórrer la sanció que se li ha imposat davant de la Junta Directiva de l'associació mitjançant una carta certificada amb avís de recepció i en el termini de quinze dies a comptar de l'endemà de la notificació de la resolució de l’expedient sancionador.

La interposició del recurs esmentat suspèn l'eficàcia de la sanció imposada fins a la data de la resolució.

Transcorregut aquest termini sense que s'hagi interposat el recurs esmentat davant de la Junta Directiva, la sanció esdevé ferma i definitiva.

11. Després de rebre l'escrit de recurs, la Junta Directiva l’ha de traslladar a l'òrgan d'apel·lació, el qual el componen dos membres de la Junta Directiva que no han format part de l'òrgan instructor de l'expedient sancionador.

12. L'òrgan d'apel·lació ha de notificar la resolució del recurs a la persona interessada mitjançant una carta certificada amb avís de recepció i en el termini màxim de quinze dies des de la data de la resolució del recurs.

13. Els terminis computen per dies hàbils.

14. Tots els recursos proposats ho són sense perjudici dels recursos judicials que escaiguin.

ÒRGANS DE L'ASSOCIACIÓ

Article 9. L'Assemblea General

L'Assemblea General és l'òrgan sobirà de l'associació i en formen part tots els membres.


I. Competències

L'Assemblea General té les funcions següents:

 • La modificació dels Estatuts per majoria absoluta de vots dels assistents i representats.
 • L'elecció de la Junta Directiva.
 • El cessament de la Junta Directiva o de qualsevol dels seus membres per majoria dels assistents i representats.
 • L'aprovació del pressupost anual, que ha de contenir l’expressió de les quotes o les aportacions exigibles als socis, i l'aprovació de la liquidació del pressupost anterior.
 • La incorporació de l'associació a una altra associació o a una unió d'associacions, així com la creació d’una altra associació.
 • La separació definitiva de l'associació dels seus membres després de l'expedient disciplinari corresponent.
 • La dissolució de l’associació.

II. Sessions

L'Assemblea General es reuneix en sessió ordinària, com a mínim, un cop a l'any, dins dels sis mesos següents a la data de tancament de l'exercici econòmic.

La Junta Directiva o una desena part dels socis poden convocar una sessió extraordinària de l'Assemblea General. En el cas que la convocatòria sigui a instància dels socis, han d’adreçar la sol·licitud a la Junta Directiva, que ha de fer efectiva la convocatòria en un termini màxim de vint dies.


III. Quòrum

La constitució vàlida de l'Assemblea General requereix que almenys hi siguin presents o representats la meitat dels membres de dret.

IV. Convocatòria

La Junta Directiva ha de convocar les sessions ordinàries de l'Assemblea General amb una antelació de 15 dies, i ha d'indicar l’ordre del dia i el lloc, la data i l'hora de reunió.

Una desena part dels membres de dret de l’Assemblea General pot demanar a la Junta Directiva d’incloure noves qüestions a l'ordre del dia quan ho faci amb una antelació mínima de 8 dies abans de la reunió. La Junta Directiva ha d'incloure a l’ordre del dia les qüestions que demanin aquests membres.


V. Acords

En les reunions de l'Assemblea General, correspon un vot a cada soci de l'associació.

Els acords de l'Assemblea General es prenen per majoria simple de vots dels socis presents o representats, llevat per a les matèries en què els Estatuts o la legislació ho disposin altrament.

Els acords de l'Assemblea General es fan constar per escrit en una acta que ha de firmar el secretari amb el vistiplau del president. Qualsevol associat té dret a sol·licitar i a obtenir una còpia, total o parcial, de les actes de les reunions de l’Assemblea General. El secretari ha de certificar aquestes còpies.

Els membres de dret de l'Assemblea poden delegar el seu vot en un altre membre de l'associació que els representi.

Els assistents a una sessió de l'Assemblea General que disposin d'una delegació de vot de membres absents han de fer constar aquesta circumstància a l'inici de la sessió.

Els membres que votin en contra d'un acord determinat poden demanar, en la mateixa reunió, que el seu vot consti a l'acta.

Article 10. La Junta Directiva

La Junta Directiva és l'òrgan col·legiat de govern i de gestió de l'associació, que la representa en les relacions amb tercers i amb els poders públics, inclosa la representació en un judici.


I. Funcions

La Junta Directiva té les funcions següents:

 • Designar un Secretari.
 • Fixar l’ordre del dia de les sessions de l’Assemblea General.
 • Qualsevol altra funció que als Estatuts no s’hagi atribuït a cap òrgan.

II. Composició i estructura

La Junta Directiva està formada pel President, el Secretari-Tresorer i els Vocals.

1. El President

 • Dirigeix i representa legalment l’associació.
 • Convoca i presideix les reunions de la Junta Directiva i en fixa l’ordre del dia i el lloc, la data i l'hora de reunió.
 • Emet un vot de qualitat decisori en els casos d'empat.
 • Totes les que li assignin aquests Estatuts i que no estiguin atribuïdes per la legislació vigent, de manera imperativa, a altres òrgans de l'associació.

2. El Secretari-Tresorer

 • El Secretari-Tresorer, juntament amb el President, signa el llibre de registre de socis, el llibre d'actes, els llibres de comptabilitat que corresponguin a les activitats de l'associació i el llibre inventari dels béns.
 • Certifica i custòdia tota la documentació de l'associació.
 • Aixeca les actes de les reunions.
 • Emet diligències.
 • Custòdia i controla els recursos de l'associació.

III. Mandat dels membres de la Junta Directiva

1) Procediment de designació dels membres

L'Assemblea General elegeix i cessa lliurement i per sufragi els membres de la Junta Directiva per majoria simple dels presents i representats.

Totes les candidatures reben el mateix tracte per part de la Junta Directiva que convoca i gestiona el procés electoral. En especial, cal assegurar-los l'accés als membres de l'associació pel mateix procediment durant el període electoral.

El nomenament i el cessament dels membres de la Junta Directiva s'han de comunicar al Registre d'Associacions perquè s'hi inscriguin.

2) Durada dels càrrecs:

Els càrrecs de l’associació tenen una durada de 2 anys, sense perjudici que puguin ser reelegits.


III. Acords

Els acords de la Junta Directiva es prenen per majoria simple dels membres presents. El vot del President és diriment en cas d'empat.

Tots els acords de la Junta Directiva s'han de fer constar per escrit en una acta que ha de signar el Secretari-Tresorer amb el vistiplau del President. Qualsevol associat té dret a sol·licitar i a obtenir una còpia, total o parcial, de les actes de les reunions de la Junta Directiva. El Secretari-Tresorer ha de certificar aquestes còpies.

Qui voti en contra d'un acord determinat pot demanar, a la mateixa reunió on s'ha pres, que el seu vot consti a l'acta.


IV. Convocatòria

El President convoca la Junta Directiva amb una antelació de 15 dies i ha de fixar l'ordre del dia, el lloc, el dia i l'hora de la reunió. Un terç dels membres de la Junta poden sol·licitar-ne la convocatòria al president, que l'ha de fer efectiva en el termini de 5 dies.

Un terç dels membres de la Junta Directiva poden sol·licitar la inclusió d'una qüestió a l’ordre del dia amb una antelació de quaranta-vuit hores a la reunió.


V. Quòrum

La Junta Directiva queda vàlidament constituïda amb l’assistència de la majoria dels membres. La Junta també queda vàlidament constituïda sense convocatòria prèvia si es reuneixen tots els membres i acorden per unanimitat constituir-se en sessió.

En cas que no s'assoleixi el quòrum indicat en tres convocatòries consecutives, la Junta Directiva cessa i convoca l'Assemblea General per elegir una nova Junta Directiva.


VI. Responsabilitat

Els membres de la Junta Directiva responen davant de l'associació, dels socis i de tercers per les actuacions que facin en exercici dels seus càrrecs i que siguin contràries a la Llei o als Estatuts i pels danys i pels perjudicis causats amb dol o negligència.

La responsabilitat dels membres de la Junta Directiva és solidària respecte a les actuacions acordades de manera col·legiada, llevat que hagin fet constar en acta la seva oposició a l'acord. També és solidària sempre que l'acció o l'omissió que la genera no es pugui atribuir a un o més membres de manera individual i exclusiva.

ALTRES

Article 11. Impugnació d'acords

Els socis que hagin fet constar a l'acta de la reunió de l'Assemblea General o de la Junta Directiva el vot contrari a un acord i els que no hagin assistit a la reunió on es va prendre i no hagin delegat el vot, poden impugnar-lo judicialment si és contrari a la Llei o a aquests Estatuts, o si beneficia uns socis o tercers en perjudici d'uns altres socis o dels interessos de l'associació, en el termini dels trenta dies següents al dia que s'ha adoptat l'acord.

Els socis que hagin impugnat un acord poden sol·licitar al Registre l'anotació marginal de la impugnació.

L'Assemblea General pot acordar, per majoria absoluta dels assistents i dels representats, que una determinada controvèrsia se sotmeti a arbitratge.

Article 12. Procediment de reforma dels Estatuts

La modificació dels Estatuts s'ha d'aprovar per majoria absoluta dels assistents i dels representats.

Article 13. Règim econòmic i patrimonial

Aquesta associació no té patrimoni fundacional.

Constitueixen els recursos de l'associació les quotes i, si escau, les derrames que han de fer efectives tots els socis i que fixa l'Assemblea General, així com les quantitats recaptades per serveis especials, pels productes i les rendes dels béns i per les donacions, les subvencions i les aportacions que rebi, i qualsevol altre recurs que pogués obtenir d'acord amb la normativa vigent.

Tots els recursos de l'entitat estan destinats al sosteniment de les finalitats i dels serveis que ha de prestar als seus socis.

El patrimoni de l'associació està format per tots els béns i els drets que posseeixi en el moment en què es constitueixi i els que adquireixi en el futur.

El llibre registre de socis, el llibre d'actes el llibre d'inventari de béns i els llibres de comptabilitat, que poden consultar tots els socis, els ha de diligenciar el Registre d'Associacions i els han de firmar el President i el Secretari-Tresorer.

Article 14. Dissolució de l’associació

L'associació es dissol:

 • Per acord de l'Assemblea General.
 • Per quedar un nombre inferior a tres associats. En aquest cas, el president de l'associació ha de portar al Registre d’Associacions el llibre de socis actualitzat per certificar, sota la seva responsabilitat, la correspondència amb la realitat.
 • Per sentència judicial ferma, en els termes previstos al Codi penal.
 • Per expiració del termini fixat als Estatuts, exhauriment de l'objecte social o impossibilitat de dur a terme la finalitat per a la qual es va constituir.

En el cas de l'apartat 4, l'Assemblea General ha d'acordar la dissolució de l'associació. En cas que no es convoqui segons el que estableixen aquests Estatuts, una desena part dels socis pot instar la Junta Directiva a convocar-la, la qual ho ha de fer en el termini de 30 dies. L’Assemblea General s'ha de pronunciar expressament sobre la qüestió de la dissolució.

Article 15. Liquidació

Una vegada s'ha adoptat l'acord o la resolució de dissolució, la Junta Directiva o les persones designades per l'Assemblea o per l'autoritat judicial s'han de constituir en liquidadors de l'associació.

L'administració de l'associació correspon als liquidadors a partir del moment en què es nomenin.

Amb la finalitat de liquidar l'associació els liquidadors han de:

 • Cobrar els crèdits pendents.
 • Vetllar pel patrimoni social i administrar-lo amb diligència fins que s'hagi liquidat.
 • Liquidar el patrimoni i pagar els creditors.
 • Aplicar el patrimoni o el líquid sobrant a les finalitats previstes als Estatuts, i en cap cas poden autoritzar-ne el repartiment entre els socis ni cedir-lo a persones o entitats amb afany de lucre.
 • Sol·licitar al Registre d'Associacions la cancel·lació de l'associació.
 • Dur a terme les operacions de liquidació que resultin necessàries al bon fi de l'associació.